Dzień I

Temat dnia:
PRZEZ MARYJĘ. Polskie śluby składane Matce Bożej

Cytat dnia:
Trzeba pamiętać, że jest taka wola Boga w Polsce, że On wolę swoją, moc i potęgę objawia przez Matkę Chrystusową. Trzeba w to mocno wierzyć, najwyraziściej ujawniać i ukazywać przed Ludem Bożym. Idzie o to, aby wszyscy zrozumieli, że to jest tajemnica Boża, wola i moc Boga, który w Polsce chce działać przez Panią Jasnogórską, «daną jako pomoc ku obronie Narodu Polskiego», ku obronie Kościoła świętego w Polsce, ku obronie duszy Narodu i jego chrześcijańskiej kultury”. (Sł. B. Stefan Wyszyński, 1973)

Patron dnia:
Czcigodny Sł. B. Stefan Wyszyński

Intencja:
O obfite duchowe owoce udziału w pielgrzymce

Konferencja:

Spotkania apelowe:
  Bielsk Podlaski – Bazylika

Dzień II

Temat dnia:
CÓRKA NARODU WYBRANEGO. Maryja zapowiedziana w Starym Testamencie

Cytat dnia:
Wielka człowieczeństwa Boskiego Matko i Panno! Ja, Jan Kazimierz, Twego Syna, Króla królów i Pana mojego, i Twoim zmiłowaniem się król, do Twych Najświętszych stóp przychodząc, tę oto konfederacyję czynię: Ciebie za Patronkę moją i państwa mego Królową dzisiaj obieram. Mnie, Królestwo moje Polskie, Wielkie Księstwo Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Żmudzkie, Inflanckie i Czernihowskie, wojsko obojga narodów i pospólstwo wszystko Twojej osobliwej opiece i obronie polecam, Twojej pomocy i miłosierdzia w teraźniejszym utrapieniu królestwa mego przeciwko nieprzyjaciołom pokornie żebrzę… (Śluby króla Jana Kazimierza, 1656 r.)

Patron dnia:
Bł. Marta Kazimiera Wołowska

Intencja:
O ustanie epidemii w Polsce i na całym świecie

Konferencja:

Spotkania apelowe:
 
Brańsk

Dzień III

Temat dnia:
SŁUŻEBNICA PAŃSKA. Maryja w Nowym Testamencie. Czego uczy mnie Matka Boża swoim życiem?

Cytat dnia:
Wielka Boga-Człowieka Matko, Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo Królowo świata i Polski Królowo! Gdy upływa trzy wieki od radosnego dnia, w którym zostałaś Królową Polski, oto my, dzieci Narodu Polskiego i Twoje dzieci, krew z krwi przodków naszych, stajemy znów przed Tobą, pełni tych samych uczuć miłości, wierności i nadziei, jakie ożywiały ongiś Ojców naszych. My, Biskupi Polscy i Królewskie Kapłaństwo, lud nabyty Zbawczą Krwią Syna Twego, przychodzimy Maryjo znów do Tronu Twego, Pośredniczko Łask Wszelkich, Matko Miłosierdzia i wszelkiego pocieszenia. Przynosimy do stóp Twoich całe wieki naszej wierności Bogu, Kościołowi Chrystusowemu – wieki wierności szczytnemu posłannictwu Narodu, obmytego w wodach Chrztu św. Składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy: rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra, wszystkie wysiłki myśli naszej, drgnienia serc i porywy woli.

Patron dnia:
Bł. Zofia Czeska

Intencja:
O ducha służby dla nas samych

Konferencja:

Spotkania apelowe:
  Ciechanowiec

Dzień IV

Temat dnia:
DZIEWICA WSPOMOŻYCIELKA. Wstawiennictwo Maryi. Zaufanie w pomoc Matki Bożej (oraz świętych i błogosławionych Kościoła)

Cytat dnia:
Stajemy przed Tobą pełni wdzięczności, żeś była nam Dziewicą Wspomożycielką wśród chwały i wśród straszliwych klęsk tylu potopów. Stajemy przed Tobą pełni skruchy, w poczuciu winy, że dotąd nie wypełniliśmy ślubów i przyrzeczeń ojców naszych. Spojrzyj na nas, Pani Łaskawa, okiem Miłosierdzia Twego i wysłuchaj potężnych głosów, które zgodnym chórem rwą się ku Tobie z głębi serc wielomilionowych zastępów oddanego Ci Ludu Bożego. Królowo Polski, odnawiamy dziś Śluby przodków naszych i Ciebie za Patronkę naszą i za Królowę Narodu Polskiego uznajemy. Zarówno siebie samych, jak wszystkie ziemie polskie i wszystek Lud polecamy Twojej szczególnej opiece i obronie.

Patron dnia:
Św. Szymon z Lipnicy

Intencja:
O Boże błogosławieństwo dla mojej parafii i kapłanów, którzy udzielali mi sakramentów.

Konferencja:

Spotkania apelowe:
  Drohiczyn – Katedra

Dzień V

Temat dnia:
BOGURODZICA. Boże Macierzyństwo Maryi. Przyjęcie i poszanowanie daru życia

Cytat dnia:
Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady. Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca Wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu.

Patron dnia:
Bł. Celina Borzęcka

Intencja:
O poszanowanie życia poczętego w naszej Ojczyźnie.

Konferencja:

Spotkania apelowe:

  Hajnówka – parafia Podwyższenia Krzyża Świętego

Dzień VI

Temat dnia:
ŚWIĄTYNIA BOGA. Tajemnica Niepokalanego Poczęcia Maryi. Być w stanie łaski uświęcającej

Cytat dnia:
Matko Łaski Bożej, przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski, jako źródło Bożego życia. Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga, aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się Domem Bożym i Bramą Niebios dla pokoleń wędrujących przez polską ziemię – pod przewodnictwem Kościoła katolickiego – do wiecznej Ojczyzny.

Patron dnia:
Bł. Jerzy Matulewicz

Intencja:
O liczne i święte powołania kapłańskie w naszej diecezji

Konferencja:

Spotkania apelowe:

  Drohiczyn – kaplica Wyższego Seminarium Duchownego

Dzień VII

Temat dnia:
PANNA WIERNA. Maryja jako Współodkupicielka. Czy krzyż i piątek coś dla mnie znaczą?

Cytat dnia:
Wzywamy pokornie Twej pomocy i miłosierdzia w walce o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi świętemu i jego Pasterzom. Ojczyźnie naszej świętej, Chrześcijańskiej Przedniej Straży, poświęconej Twojemu Sercu Niepokalanemu i Sercu Syna Twego. Pomnij Matko, Dziewico, przed Obliczem Boga, na oddany Tobie Naród, który pragnie nadal pozostać Królestwem Twoim pod opieką Najlepszego Ojca wszystkich narodów ziemi.Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie, w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym.

Patron dnia:
Bł. Janina Szymkowiak

Intencja:
O siły do zmagania się z trudnościami życiowymi

Konferencja:

Spotkania apelowe:

  Kosów Lacki

Dzień VIII

Temat dnia:
NIEWIASTA OBLECZONA W SŁOŃCE. Tajemnica Wniebowzięcia Maryi. Czy naprawdę pragnę zbawienia?

Cytat dnia:
Zwierciadło Sprawiedliwości. Wsłuchując się w odwieczne tęsknoty Narodu, przyrzekamy Ci kroczyć za Słońcem Sprawiedliwości Chrystusem Bogiem naszym. Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w Ojczyźnie naszej wszystkie Dzieci Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem Domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących.

Patron dnia:
Św. Jacek Odrowąż

Intencja:
O wytrwałość w dążeniu do świętości

Konferencja:

Spotkania apelowe:

  Łochów

Dzień IX

Temat dnia:
OBLUBIENICA I MATKA. Maryja jako Królowa rodziny. Służba rodzinie i życiu

Cytat dnia:
Matko Chrystusowa i Domie Boży. Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne. Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec Prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić go przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską.

Patron dnia:
Bł. Franciszka Siedliska

Intencja:
O miłość i zgodę w rodzinach

Konferencja:

Spotkania apelowe:

  Sarnaki – retransmisja 

Dzień X

Temat dnia:
KRÓLOWA ODZIANA W ZŁOTOGŁÓW. Kult Matki Bożej w Kościele. Prawdziwa pobożność maryjna

Cytat dnia:
Królowo Polski, ponawiamy śluby Ojców naszych i przyrzekamy, że z wszelką usilnością umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej ziemi cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie. Bogurodzico Dziewico, wsławiona w tylu świątyniach naszych a szczególnie w Twej Jasnogórskiej Stolicy! Oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom i każde polskie serce, aby chwała Twoja nie ustawała w ustach naszych dnia każdego, a zwłaszcza w dni Twoich świąt. Przyrzekamy Ci iść w ślady Twoich cnót, Matko-Dziewico i Panno Wierna, i z Twoją pomocą wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia.

Patron dnia:
Św. Stanisław Papczyński

Intencja:
O chęć naśladowania cnót Najświętszej Maryi Panny

Konferencja:

Spotkania apelowe:

  Siemiatycze par. św. Andrzeja Boboli

Dzień XI

Temat dnia:
PRZYCHODZĄCA PANI. Objawienia maryjne. Matka Boża wzywa do nawrócenia i pokuty

Cytat dnia:
Zwycięska Pani Jasnogórska. Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi. Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości. Przyrzekamy zdobywać cnoty wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej.

Patron dnia:
Sł. B. Barbara Samulowska

Intencja:
O zbliżenie się do Boga przez ludzi zagubionych duchowo

Konferencja:

Spotkania apelowe:

  Sokołów Podlaski par. Konkatedralna

Dzień XII

Temat dnia:
PRZYGOTOWANI DO SPOTKANIA Z BOGIEM W WIECZNOŚCI. Maryja wzorem wypełnienia obowiązków chrześcijanina

Cytat dnia:
W wykonaniu tych przyrzeczeń widzimy ŻYWE WOTUM NARODU, milsze Ci od granitów i brązów. Niech [one] nas zobowiązują do godnego przygotowania serc naszych. Chcemy pamiętać o tym, że Ty pierwsza wyśpiewałaś narodom hymn wyzwolenia z grzechu, że Ty pierwsza stanęłaś w obronie maluczkich i łaknących i okazałaś światu Słońce Sprawiedliwości, Chrystusa Boga naszego. Chcemy pamiętać o tym, że Ty jesteś Matką naszej Drogi, Prawdy i Życia, że w Twoim Obliczu Macierzyńskim najpewniej rozpoznamy Syna Twego, ku któremu nas wiedziesz niezawodną dłonią.

Patron dnia:
Św. Faustyna Kowalska

Intencja:
O opamiętanie i nawrócenie dla dopuszczających się profanacji

Konferencja:

Spotkania apelowe:

  Węgrów Bazylika

Dzień XIII

Temat dnia:
RADOSNE „MAGNIFICAT”. Maryja wskazuje na prawdziwe szczęście

Cytat dnia:
Przyjm nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach naszych i złóż przed Obliczem Boga w Trójcy Świętej Jedynego. W Twoje dłonie składamy naszą przeszłość i przyszłość, całe nasze życie narodowe i społeczne, Kościół Syna Twego i wszystko, co miłujemy w Bogu. Prowadź nas poprzez poddaną Ci Ziemię Polską do bram Ojczyzny Niebieskiej. A na progu nowego życia sama okaż nam Jezusa, błogosławiony Owoc żywota Twego. Amen.

Patron dnia:
Św. Zygmunt Szczęsny Feliński

Intencja:
O ducha wdzięczności za łaski, otrzymane od Boga

  Wejście Pielgrzymki na Jasną Górę

Dzień XIV

Temat dnia:
JASNA GÓRA SPOIWEM NARODU POLSKIEGO. Maryja łączy swoje dzieci

Cytat dnia:
Jasna Góra jest wewnętrznym spoidłem życia narodu, jest siłą, która chwyta głęboko za serce i trzyma naród cały w pokornej a mocnej postawie wierności Bogu, Kościołowi i jego hierarchii. Dla wszystkich nas była to wielka niespodzianka, że potęga Królowej Polski jest w narodzie aż tak wspaniała. (Sł. B. Stefan Wyszyński, 1957 r.).

Patron dnia:
Św. Maksymilian Maria Kolbe

Intencja:
O Boże błogosławieństwo dla Narodu Polskiego

Dzień XV

Temat dnia:
NASZYM ZWYCIĘSTWEM JEST NIEBO. Maryja przewodniczką w drodze do zbawienia

Cytat dnia:
Jasna Góra jest przecież nie tylko miejscem pielgrzymek Polaków z Polski i całego świata. Jasna Góra jest sanktuarium narodu. Trzeba przykładać ucho do tego świętego miejsca, aby czuć, jak bije serce narodu w Sercu Matki. Bije zaś ono, jak wiemy, wszystkimi tonami dziejów, wszystkimi odgłosami życia. Ileż razy biło jękiem polskich cierpień dziejowych! Ale również okrzykami radości i zwycięstwa!(św. Jan Paweł II, 1979 r.).

Patron dnia:
Św. Jan Paweł II

Intencja:
O rychłe wyniesienie na ołtarze polskich Sług Bożych