Statut

Statut

Fundacji  „MATER”

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą: Fundacja  „MATER”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Ks. Bp Tadeusza Pikusa działającego w imieniu i na rzecz  Diecezji Drohiczyńskiej, aktem notarialnym z dnia 24 maja 2016 r. sporządzonym przed notariuszem Barbarą Kulesza, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Siemiatyczach, za numerem repertorium A Nr 1952/2016, działa na podstawie przepisów ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 201, z p.zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Fundacja zostaje powołana na czas nieoznaczony.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest miasto Drohiczyn.

§ 5

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister właściwy do spraw  szkolnictwa wyższego i nauki.

§ 6

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7

Fundacja może tworzyć oddziały i  filie.

§ 8

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 9

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla idei Fundacji.

 

ROZDZIAŁ 2
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 10

Celem Fundacji jest wspieranie inicjatyw oświatowych, oświatowo-wychowawczych, społecznych i  kulturalnych.

§ 11

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

1)  wspieranie  szkolnictwa wyższego, w tym Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie,

2) organizowanie i wspieranie:

 1. konferencji, zjazdów, seminariów i kursów popularyzatorskich i szkoleniowych,
 2. konkursów na prace naukowe, programy szkoleniowe, programy kształceniowe, programy informacyjnej i projekty społeczne,
 3. stypendiów,

3) inicjowanie i wspieranie programów informacyjnych, służących propagowaniu idei ochrony życia, będącego fundamentalnym dobrem człowieka,

4) działalność wydawniczą,

5) podejmowanie działań integracyjnych osób realizujących ideę Fundacji,

6)  troskę o dziedzictwo i tradycje Diecezji Drohiczyńskiej,

7) współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami działającymi w zakresie objętym celem Fundacji; współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego lub finansowego   bądź pomocy w uzyskiwaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

 

ROZDZIAŁ 3
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 § 12

Majątek początkowy Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 1000 zł wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.

§ 13

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§ 14

1. Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji osób prawnych,
 3. pozyskiwania dotacji rządowych i pozarządowych, w tym z Unii Europejskiej,
 4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, po uzyskaniu stosownego zezwolenia,
 5. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych i papierów wartościowych.

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową.

3. Fundacja nie może udzielać pożyczek ani zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań w stosunku do jej fundatora, ponadto członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej osobami bliskimi.

4. Fundacja nie może przekazywać majątku na rzecz jej fundatora, ponadto członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

5. Fundacja nie może wykorzystywać majątku na rzecz jej fundatora, ponadto członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

6. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczy fundator, ponadto członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 15

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów będą użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, chyba, że ofiarodawcy postanowili inaczej.

§ 16

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 17

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji (jednorazowej lub łącznej) mogą uzyskać tytuł Donatora Fundacji na podstawie uchwały Rady Fundacji.

§ 18

Tytuł Donatora Fundacji ma charakter osobisty.

 

ROZDZIAŁ 4
ORGANY FUNDACJI

§ 19

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji.

RADA FUNDACJI

§ 20

Rada Fundacji składa się z 3 członków Rady powołanych i odwoływanych decyzją Biskupa Ordynariusza Diecezji Drohiczyńskiej.

§ 2

1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
 2. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działalności Fundacji,
 3. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu,
 4. ustalanie wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu,
 5. podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych postanowieniami niniejszego statutu.

2. Rada podejmuje uchwały przy obecności, co najmniej połowy jej składu. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady.

3. Uchwały Rady mogą być podejmowane także w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na te formę głosowania. Z głosowania pisemnego wyłączone jest zatwierdzanie sprawozdań i programów działalności Fundacji oraz decydowanie w sprawach osobowych.

§ 22

Rada Fundacji podejmuje wszystkie decyzje dotyczące działalności Fundacji niezastrzeżone dla Zarządu. 

ZARZĄD FUNDACJI

§23

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się do trzech osób, w tym Prezesa, i jest powoływany decyzją Biskupa Ordynariusza Diecezji Drohiczyńskiej.

2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania przez Biskupa Ordynariusza Diecezji Drohiczyńskiej bądź śmierci członka Zarządu.

3. Odwołanie członka Zarządu następuje w szczególności w przypadku:

 1. złożenia rezygnacji,
 2. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
 3. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji członka Zarządu,
 4. niepełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż rok,
 5. działania na szkodę Fundacji,
 6. istotnego naruszenia postanowień Statutu.

§ 24

Pracami Zarządu kieruje Prezes.

§ 25

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentują ją na zewnątrz.

2. Zarząd Fundacji:

 1. opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania,
 2. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
 3. kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,
 4. sprawuje zarząd jej majątkiem,
 5. przyjmuje darowizny, spadki i zapisy, dotacje, subwencje,
 6. podejmuje uchwały w sprawach określonych w § 16 i 36 statutu.

§ 26

Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundacji.

§ 27

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.  W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenie woli składają: Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj inni członkowie Zarządu łącznie.

§ 28

W przypadku Zarządu wieloosobowego Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane także w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na te formę głosowania.

§ 29

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

§ 30

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

 

ROZDZIAŁ 5
ZMIANA STATUTU

§ 31

Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Biskup Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.

 

ROZDZIAŁ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32

Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 33

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby zmienić się cel Fundacji.

§ 34

Decyzję o połączeniu i osobie likwidatora(ów) podejmuje Biskup Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej.

§ 35

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się jej środków i majątku.

§ 36

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Biskup Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji i Zarządu.

§ 37

Środki pozostałe po likwidacji Fundacji winny być przekazane Wyższemu Seminarium Duchownemu w Drohiczynie.

§ 38

Statut wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega rejestracji przez Sąd Rejonowy KRS właściwy wg siedziby Fundacji.

Fundator

+++

Oświadczenie
Fundatora  Fundacji  MATER

Na podstawie przepisów ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 201, z p.zm.) założyciel Fundacji MATER wskazuje na Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki. jako organu nadzoru właściwego ze względu na cele Fundacji.

++

2016-.

 

Pełnomocnictwo

Zarząd Fundacji MATER  ustanawia niniejszym Pana Bogusława Niemirkę, radcę prawnego (Warszawa ul. Nowy Świat 72 lok. 109, 00-330) – pełnomocnikiem procesowym w postępowaniu rejestrowym przed właściwym Sądem Rejonowym KRS o rejestrację Fundacji MATER, z prawem udzielania substytucji.

Zarząd

POBIERZ DOKUMENT