Ks. bp dr Piotr Sawczuk

Data urodzenia: 29 stycznia 1962r.
Święcenia kapłańskie: 6 czerwca 1987 r.
Święcenia biskupie: 6 kwietnia 2013 r.
Ingres do katedry drohiczyńskiej: 20 lipca 2019r.

KONTAKT

Adres: ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn
tel. 85/655 78 08 (centrala)

Sekretarz

ks. dr Marcin Szymanik

tel. 85/655 78 08 (centrala)

e-mail: sekretarzdrohiczyn@gmail.com

ŻYCIORYS

Bp Piotr Henryk Sawczuk urodził się 29 stycznia 1962 r. w małżeństwie Henryka i Zofii z d. Guberska. Jego rodzice prowadzili własne gospodarstwo rolne w miejscowości Kornica w woj. mazowieckim. Został ochrzczony 25 lutego 1962 r. w kościele parafialnym w Kornicy, a 1 września 1979 r. przyjął sakrament bierzmowania. Szkołę Podstawową w Kornicy ukończył w 1977 r., a w 1981 r. Liceum Ogólnokształcące im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej, uzyskując świadectwo maturalne.

Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach, by po sześciu latach studiów filozoficzno-teologicznych, dnia 6 czerwca 1987 r. w katedrze siedleckiej, otrzymać święcenia prezbiteratu z rąk bpa Jana Mazura. Następnie przez dwa lata był wikariuszem w parafii Wisznice. W tym czasie na Wydziale Teologicznym KUL napisał pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Czesława Stanisława Bartnika pracę pt. Komunijność Kościoła wg kardynała Karola Wojtyły i w 1988 r. uzyskał tytuł magistra teologii.

W roku 1989 rozpoczął studia specjalistyczne na Wydziale Prawa Kanonicznego ATK w Warszawie. W 1992 r. uzyskał tytuł magistra prawa kanonicznego, na podstawie pracy pt. Teoria rozdziału Kościoła od państwa w świetle nauki Soboru Watykańskiego II, napisanej pod kierunkiem o. prof. dra hab. Stanisława Pasternaka. Dnia 27 czerwca 1996 r. obronił rozprawę doktorską pt. «Communicatio in sacris» w kanonicznym prawie karnym, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jerzego Syryjczyka, uzyskując stopień naukowy doktora prawa kanonicznego. W okresie studiów kanonistycznych pełnił przez 6 lat funkcję kapelana w Zgromadzeniu Sióstr Loretanek, najpierw w domu głównym przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego w Warszawie, potem w siedzibie Wydawnictwa Ss. Loretanek, przy ul. Żeligowskiego w Warszawie-Rembertowie.

W diecezji siedleckiej pełnił różne urzędy i funkcje. Przez jeden rok był notariuszem w Sądzie Biskupim (1989-1990), przez wiele lat, począwszy od 1993 r., był sędzią w tymże trybunale, w latach 1996-2003 pracował jako notariusz Kurii Diecezjalnej, potem zaś, do 2013 r., jako kanclerz. Od 7 listopada 2009 r. został ponadto powołany na urząd wikariusza generalnego. Od 1996 r. był też wykładowcą prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej im. Jana Pawła II oraz w Instytucie Teologicznym w Siedlcach.

Przez cały czas pracy w Kurii angażował się w działalność kilku agend kurialnych. Wielokrotnie występował też jako delegat Biskupów Siedleckich, bpa Jana Wiktora Nowaka i bpa Zbigniewa Kiernikowskiego przy rozwiązywaniu różnych spraw administracyjnych i duszpasterskich w diecezji. Był włączony w organizację wizyty apostolskiej św. Jana Pawła II w Siedlcach, w 1999 r., zaś w latach 2012-2018, w przeprowadzenie II Synodu Diecezji Siedleckiej.

Dnia 23 stycznia 2003 r., w liturgiczne wspomnienie bł. Męczenników z Pratulina, został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej Siedleckiej, a po sześciu latach, kanonikiem gremialnym i prałatem scholastykiem tejże Kapituły. 20 września 2010 r. Ojciec Święty Benedykt XVI nadał ks. Piotrowi Sawczukowi godność kościelną kapelana Jego Świątobliwości. Napisał też książkę pt. Kornica – dzieje pisane krwią i kredą, która została wydana z okazji 100-lecia powstania rodzinnej parafii oraz kilkanaście artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Dnia 19 stycznia 2013 r., Ojciec Święty Benedykt XVI, mianował ks. Piotra Sawczuka biskupem pomocniczym Diecezji Siedleckiej, przydzielając mu stolicę tytularną Ottana. Święcenia biskupie przyjął 6 kwietnia 2013 r., z rąk bpa Zbigniewa Kiernikowskiego, przy udziale współkonsekratorów, abpa Celestino Migliore i bpa Henryka Tomasika. Jako biskup pomocniczy pełnił posługę w Diecezji Siedleckiej i ponadto był członkiem Rady Prawnej KEP, delegatem KEP ds. duszpasterstwa prawników oraz polskich przetwórców żywności. Dnia 17 czerwca 2019 r. papież Franciszek mianował bpa Piotra Sawczuka Biskupem Drohiczyńskim. Kanoniczne objęcie Diecezji Drohiczyńskiej nastąpiło 19 lipca 2019 r. Natomiast ingres do Katedry w Drohiczynie miał miejsce 20 lipca 2019 r.

HERB

Herb Ks. Biskupa Piotra Sawczuka

Herb czwartego Biskupa Drohiczyńskiego nawiązuje do treści zawołania „Nomini Tuo da gloriam”, które zostało zaczerpnięte z pierwszego wersetu Psalmu 115: „Twemu Imieniu daj chwałę”.

Herb posiada tarczę podzieloną w rosochę. Zasadniczym jego elementem jest czerwony tron umieszczony w polu górnym, koloru złotego. Tron symbolizuje życie człowieka, które jest oczekiwaniem na spotkanie z Panem. Życie człowieka ma być poszerzaniem w sobie miejsca dla Pana Boga poprzez pracę nad sobą, prowadzącą do przezwyciężania słabości, złych zapędów oraz egoistycznego myślenia i działania.

Na tronie jest rozłożona księga Pisma Świętego koloru srebrnego. Na jej stronach widnieją czarne litery Alfa i Omega, rozpoczynające i kończące grecki alfabet. W symbolice chrześcijańskiej oznaczają one Wszechmocnego Boga jako Stwórcę i Tego, w Którym wszystko się dopełnia (Ap 1,8; 21,6; 22,13). Te dwie litery wyrażają prawdę, że świat pochodzi od Chrystusa – Boga Słowa Wcielonego i zmierza do Niego jako do ostatecznego celu. Chrystus zatem jest Początkiem i Kresem wszystkiego.

W polu dolnym, lewym, koloru błękitnego, jest umieszczony monogram MARIA, a nad nim srebrna korona zakończona liliami. Monogram ten wyraża wielką rolę kultu maryjnego w życiu Biskupa Piotra. Od najmłodszych lat wielokrotnie pielgrzymował on do sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej, które sąsiaduje z jego rodzinną parafią w Kornicy. Przyjmując sakrę biskupią, całą swoją posługę zawierzył opiece Matki Najświętszej i do Jej wstawiennictwa zawsze pragnie się odwoływać. Szczerą czcią i miłością do Maryi przeniknięte są też serca wiernych Diecezji Drohiczyńskiej, której patronuje NMP Matka Kościoła.

W polu dolnym, prawym, koloru czerwonego, jest umieszczona wygięta gałązka palmowa o trzynastu liściach, w skos, na opak, barwy złotej. W symbolice chrześcijańskiej oznacza ona z jednej strony zwycięstwo i chwałę, z drugiej zaś wytrwałość i męczeństwo. W tym przypadku gałązka palmowa nawiązuje do męczeńskiego Podlasia, a zwłaszcza do trzynastu Błogosławionych Męczenników z Pratulina. Do tego należy jeszcze dodać osobisty motyw nowego Biskupa Drohiczyńskiego, który pochodzi z rodziny o korzeniach unickich.

NAUCZANIE

PLAN ZAJĘĆ