Jubileusz 70-lecia parafii

Parafia: OGRODNIKI – Parafia Chrystusa Króla